english English

Izdavačka djelatnost

Temeljna zadaća izdavačke djelatnosti Sveučilišta je pridonositi razvitku nastavnih, znanstvenih i drugih djelatnosti Sveučilišta, te poticanje stvaralaštva.

Izdavačka djelatnost Sveučilišta obuhvaća izdavanje knjiga, prijevoda vrijednih knjiga, udžbenika, monografija autora nastavnika i suradnika sastavnica Sveučilišta, zbornika radova, izvješća s konferencija, kongresa i simpozija u organizaciji Sveučilišta i službenih i periodičnih publikacija Sveučilišta kao tiskanih izdanja, izdanja diseminiranih računalnim mrežama, disketa, CD diskova, video i tonskih zapisa kao i drugih oblika izdanja.

Uvjeti i način obavljanja izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku određeni su Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta.

Plan izdavačke djelatnosti donosi Senat za svaku narednu kalendarsku godinu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. Prijedlog plana izdavačke djelatnosti priprema i izrađuje Povjerenstvo za izdavačku djelatnost u suradnji sa Službom za izdavačku djelatnost.

Povjerenstvo za izdavaštvo je stalno radno tijelo Senata sastavljeno, redovito od po jednog predstavnika iz svakog znanstvenog područja. Prorektor za znanost i voditelj Službe za izdavaštvo i marketing su po svom položaju članovi Povjerenstva. Predsjednika, njegovog zamjenika i ostale članove Povjerenstva imenuje rektor uz prethodno pribavljeno mišljenje Senata. Mandat članova Povjerenstva je četiri godine.

Služba za izdavaštvo i marketing, odnosno dio Službe nadležan za poslove izdavaštva obavljaju poslove vezane za tehničku, i elektroničku obradu, te administrativne poslove svih sveučilišnih izdanja.
Tražilica