english English

NATJEČAJ - izbori u zvanja

02.06.2020, 10:59:36

Odlukom Senata od 27. svibnja 2020., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

 

                                                                   NATJEČAJ

 

    I.   za izbor u  znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

          nastavnika/nastavnice za znanstveno područje  tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i

          transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) – dva izvršitelja

 

   II.   za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

           jednog nastavnika/nastavnice  za znanstveno područje prirodnih znanosti,  polje matematika,

           grana ostale matematičke discipline  (1.01.10)

 

 III.   za izbor u  nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole

          jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje  tehničkih znanosti, polje tehnologija

          prometa i  transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)

 

IV.     za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača

          jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje  humanističkih znanosti, polje filologija,

          grana anglistika (6.03.06)

 

V.      za izbor u  naslovno nastavno zvanje predavača

          jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje  društvenih znanosti, polje ekonomija,

          grana organizacija i menadžment  (5.01.04)

 

 

 

Uvjeti:

  • Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

 

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

 

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

 

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.                                                                                                                           

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

                                                                                                                                            Repozitorij
Tražilica