english English

Natječaj - izbori u zvanje

07.02.2020, 14:33:39

Odlukom Senata Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

 

                                                                   NATJEČAJ

 

     I.    za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:

            jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti,  polje tehnologija

            prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)

 

    II.   za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora

            jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,  polje

            kliničke  medicinske znanosti, grana kirurgija  (3.02.10)

     

   III.   za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta

          a) jednog nastavnika/nastavnice  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,  polje

              kliničke  medicinske  znanosti, grana infektologija  (3.02.07)

 

          b)  jednog nastavnika/nastavnice  za znanstveno područje humanističkih znanosti,  polje povijest

              (6.04)

     

   IV.   za izbor u naslovno umjetničko zvanje docenta:            

            jednog nastavnika/nastavnice za umjetničko područje,   polje  likovne umjetnosti, grana

            konzervacija-restauracija (7.04.09)

 

Uvjeti:

  • Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

 

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

 

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

 

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.                                                                                                                          

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga. Repozitorij
Tražilica