english English

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

04.02.2020, 12:48:21

 

 

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, objavljuje

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

I.

 

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora Sveučilišta u Dubrovniku  i to jednog ureda površine 15 m2 u zgradi Zavoda za mediteranske kulture, Marka Marojice 4, 20000 Dubrovnik.

Poslovni prostor može se koristiti isključivo u svrhu uredskog poslovanja te zakupnik u njemu ne može obavljati nikakvu drugu vrstu djelatnosti.

Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme, a zakupodavac i zakupnik mogu u svako doba, bez posebnog obrazloženja, otkazati ugovor o zakupu uz pisanu obavijest drugoj strani mjesec dana unaprijed.

Zakupljeni prostor ne smije se davati u podzakup.

Zakupnik ima pravo koristiti zajednički sanitarni čvor u prizemlju zgrade .

Poslovni prostor opremljen je priključkom za električnu energiju.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Zakupnik je dužan poslovne prostore urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa.

Potpisom ugovora o zakupu zakupnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga (bez obzira je li za takve radove imao suglasnost Sveučilišta u Dubrovniku).

 

II.

 

Pravo sudjelovanja na javnom  natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavanju propisane uvjete natječaja.

Na natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, koja ima evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno ako nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Ponuda mora sadržavati niže navedene priloge:

 1. PONUDU u kojoj mora biti navedeno:

 • naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik),

 • tvrtka, adresa sjedišta, OIB, MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe (ako je natjecatelj pravna osoba),

 • broj poslovnog računa/IBAN,

 • kontakt osoba ponuditelja,

 • adresa za dostavu pošte, adresa za dostavu e-pošte i broj telefona,

 • kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati u poslovnom prostoru (vrsta rada, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.).

 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine*

  Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom natjecatelja.

 1. Presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba.

 2. Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik.

  Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz

  sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba - trgovačko društvo, ustanova, zadruga ili druga pravna za

  koju je upis propisan zakonom kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra.

 3. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

   

   

   

   

   

   

   

   

  III.

  Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom "Ne otvarati  – prijava za zakup poslovnog prostora na adresi Marka Marojice 4“  najkasnije do 10. veljače 2020. do 15,30 sati.

  Natjecatelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

  Natjecatelji čije ponude budu zaprimljene nakon naprijed utvrđenog roka kao i ponude koje ne sadrže sve priloge iz točke II. ovog Natječaja, neće se uzeti u razmatranje.

  Otvaranje ponuda neće biti javno.

  Najpovoljnijom ponudom smatrat će  se ponuda koja sadrži najveću ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine.

  Natjecatelji će biti obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude u roku osam dana od isteka roka za dostavu ponuda.

  S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu.

  Sveučilište u Dubrovniku zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima i obveze snošenja troškova sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

   

  IV.

   

  *Najniži iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor iznosi  1.800,00  kuna bez PDV-a.

  Mjesečna zakupnina uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV).

  U iznos mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi i troškovi tekućeg održavanja.

  Zakupnik je dužan ugovoreni iznos mjesečne zakupnine plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do desetog dana u mjesecu za koji se plaća.

  Ugovorom o zakupu regulirat će se međusobni odnosi stranaka, a između ostalog, utvrdit će se i rokovi za početak obavljanja djelatnosti.

   

  V.

   

  Natječaj je oglašen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr) 4. veljače  2020.

    Repozitorij
Tražilica